Info GDPR

Servisní služby:

Nabízíme našim klientům maximální komfort nejen při poradenství ale také jsme špičkově vybaveni pro široký servis na veškeré raketové zboží. Našim cílem je nejen prodat kvalitní  a vyhovující zboží zákazníkovi, ale také se snažíme o dodávku zboží v maximálním komfortu pro zákazníka s různými doplňujícími službami od vypletení rakety, nástříků log na výplety, výměna průchodek, vyvážení rámů rakety až po obnovu omotávek a základních gripů či kvalitní opravu praského rámu s lakovaným nástřikem.

 

Tyto služby jsou užitným doplňkem pro Vás naše zákazníky které nás staví do popředí firem které se zabývají komplexním servisem raketového zboží v ČR. Mnozí z Vás jste již využili našich profesionálních služeb a docenili jste tento komfort.

 

Vypletení rakety s výpletem zakoupeným u nás (vypletení do 24 hod.) 149,-Kč

Vypletení rakety s vlastním výpletem (vypletení do 24 hod.) 180,-Kč

Výměna věnce rakety včetně materiálu 360,-Kč

Výměna gripu/omotávky 30,-Kč

Oprava prasklého rámu s nástřikem (jeden lom)-tenisová raketa 790,-Kč

Oprava prasklého rámu s nástřikem (jeden lom)-badminton. raketa 690,-Kč

Vyvážení/dovážení rámu rakety 270,-Kč

Nástřik loga BABOLAT na výplet 50,-Kč


 

                                                             Podmínky ochrany osobních údajů


I.
Základní ustanovení
    • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Albert Klvač, BABOLATshop.cz, IČ 70636745 se sídlem U kostelíčka 2175, Hranice 75301 (dále jen: „správce“).
    • Kontaktní údaje správce jsou
adresa: U Kostelíčka 2175, Hranice 75301
email: babolat.klvac@seznam.cz
telefon: 724080398
    • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
    • Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
    • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
    • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
    • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
    • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
    • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
    • Účelem zpracování osobních údajů je
    • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
    • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
    • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV.
Doba uchovávání údajů
    • Správce uchovává osobní údaje
    • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
    • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle pět let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
    • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
    • Příjemci osobních údajů jsou osoby
    • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
    • zajišťující služby provozování e-shopu (BABOLATshop.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
    • zajišťující marketingové služby.
    • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
VI.
Vaše práva
    • Za podmínek stanovených v GDPR máte
    • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
    • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
    • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
    • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
    • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
    • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
    • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
    • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
    • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby
VIII.
Závěrečná ustanovení
    • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
    • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
    • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.